Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης.

Αντιπρύτανης του ΤΕΙ Κρήτης (1/5/2014 – 31/8/2017).

Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρησιακής Ευφυΐας (e-Business Intelligence Lab).

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κρήτης (1/9/2010 – 31/8/2016).

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Business Innovation Center (BIC of Crete)

Μέλος της ομάδας εργασίας δημιουργίας του Innovation HUB Ηρακλείου (HER-HUB)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Data Analytics, Business Intelligence, Innovation

Σπουδές
Ph.D.

9/1999-6/2003

Ph.D. στο UMIST

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ  Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας (UMIST url) του Τμήματος Πληροφορικής (url1 url2). Πεδίο έρευνας η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μοντέλων απεικόνισης εξαγόμενης γνώσης. Διδακτορική διατριβή: Visual Data Mining Models for Enhancing the Knowledge Extraction from Data Mining Outcomes.

M.Sc.

9/1998-9/1999

M.Sc. in Information Systems Engineering στο UMIST

Μεταπτυχιακός τίτλος Master of Science (M.Sc.) με ειδίκευση Μηχανικού Πληροφοριακών Συστημάτων από το Τμήμα Πληροφορικής (url1 url2) του UMIST (url). Διατριβή με θέμα την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων με χρήση νευρωνικών δικτύων σε χρηματοοικονομικά δεδομένα. Τίτλος: Solving Data Mining Classification Problems with Neural Networks.

Πτυχίο

9/1994-6/1998

Πτυχίο από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (url) του Πανεπιστημίου Κρήτης (url). Πτυχιακή εργασία με θέμα την έρευνα και ανάπτυξη σταθερής μεθόδου για την ανίχνευση επίπεδων επιφανειών από εικόνες λαμβανόμενες από ρομποτικές κάμερες.

Έρευνα
Prj[17] 01/09/2015 – 31/08/2016: «EMYNOS-nExt generation eMergencY commuNicationOnS» (HORIZON 2020). Το ΕΜΥΝΟS στοχεύει στον σχεδιασμό και υλοποίηση μίας πλατφόρμας νέας γενιάς, ικανή να εξυπηρετήσει κλήσεις έκτακτης ανάγκης με χρήση πολυμέσων όπως φωνή, κείμενο και βίντεο, καθιστώντας τη ως ένα ισχυρό εργαλείο για το συντονισμό της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών, των τηλεφωνικών κέντρων και των ατόμων διάσωσης. Προϋπολογισμός: 501.250,00 € url
Prj[16] 30/07/2014 – 30/06/2015 «Προώθηση ΒΙΟλογικών καλλιεργειών μέσω Διαδικτυακών συμπΡΑξεων ΣυνεργασΙαΣ – ΒΙΟΔΡΑΣΙΣ (11ΣΥΝ_2_588)». Το ΒΙΟΔΡΑΣΙΣ αποτελεί μία κοινή προσπάθεια για την εγκαθίδρυση, ενίσχυση και επέκταση των ικανοτήτων των συνεργασιών βιολογικής γεωργίας, ώστε να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της επαγγελματικής συνεργασίας και δικτύωσης, για την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης και έγκαιρης διαχείρισης των πόρων. Προϋπολογισμός: 325.787,00 € url
Prj[15] 1/9/2011 – 31/8/2014: «DATa science for SIMulating the era of electric vehicles» (FP7 ICT/FET Project DATASIM), DATSIM που στοχεύει στην παροχή μιας εξ ολοκλήρου νέας και ιδιαίτερα λεπτομερούς μεθοδολογίας χωροχρονικής προσομοίωσης για την ανθρώπινη κινητικότητα, που στηρίζεται σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων διαφόρων τύπων και πηγών, με στόχο την πρόβλεψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο των συνεπειών μιας ογκώδους αλλαγής σε ηλεκτρικά οχήματα. Πανεπιστήμιο Πειραιά. Προϋπολογισμός:  3Μ €, 328.000 €. url
Prj[14] 01/01/2012 – 31/12/14: «Hybrid Internet, Telecommunication and Broadcasting Platform for User-Generated Media Ecosystems», (VELLEREFONTIS). O VELLEREFONTIS στοχεύει στη μελέτη, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον πειραματισμό σε μια υβριδική πλατφόρμα P2P/IMS/iDVB-T. Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ. ΤΕΙ Κρήτης Προϋπολογισμός:  82.000 €. url
Prj[13] 01/01/2012 – 31/3/14: «Development Of Techniques Of Electric Field Strength Measurements For The Evaluation Of Electromagnetic Field Exposure And Reliability Of The Operation Of The Modern Wireless Communications» (ΑΝΤΕΝΑ) Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ. ΤΕΙ Κρήτης Προϋπολογισμός:  82.000 €. url
Prj[12] 21/10/2010 – 6/10/2011: «Υποστήριξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου», (elasithi.gr) του Επιμελητηρίου Λασιθίου. ΤΕΙ Κρήτης, Προϋπολογισμός:  4.920 €. url
Prj[11] 1/9/2009 – 31/8/2012: «MODAP – Mobility, Data Mining, and Privacy». 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο / Πρόγραμμα ICT/FET, 2009-12. MODAP aims to coordinate and boost the research activities in the intersection of mobility, data mining, and privacy. Πανεπιστήμιο Πειραιά. Προϋπολογισμός:  60.830 €. url
Prj[10] 1/4/2006 – 31/12/2008: «Geographic Privacy-aware Knowledge Discovery and Delivery (GeoPKDD)», Sixth Framework Programme Information Society Technologies, Future Emerging Technologies (FP6-IST-014915, STREP Project), που έχει ως στόχο την ανάπτυξη αποθηκών τροχιών κινούμενων αντικειμένων και καινοτόμων τεχνικών εξόρυξης γνώσης από βάσεις και αποθήκες τροχιών κινούμενων αντικειμένων. Πανεπιστήμιο Πειραιά. Προϋπολογισμός: €3.500.000. url
Prj[9] 7/9/2006 – 31/12/2006, 1/2/2007 – 10/8/2007, 1/1/2008 – 31/3/2008: «Οντολογικά Κατευθυνόμενη Δημιουργία και Διαχείριση Μεταδεδομένων για «Έξυπνη» Αναζήτηση σε συλλογές Κειμένων και Εικόνων (ΜετΑ-Ον)» που συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος «Επεξεργασία Εικόνων, Ήχου και Γλώσσας» του μέτρου 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας». Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Προϋπολογισμός: €596.610. url
Prj[8] 1/4/2008 – 31/5/2008: «Διαχείριση Χωροχρονικών και Σημασιολογικών Δεδομένων για την Τεκμηρίωση Ιστορικής Πληροφορίας (ΔΙΑΧΩΡΟΝ)» που συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας» του μέτρου 1.2 του Ε.Π Αττικής. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Προϋπολογισμός: €601.922. url
Prj[7] 1/4/2009 – 10/11/2009: «Ενιαίο GIS Πληροφοριακό Σύστημα για το Δήμο Ιεράπετρας με Έμφαση στη Διαχείριση Υδάτινου Δυναμικού και των Αντίστοιχων Δικτύων Υποδομής», Γ’ ΚΠΣ Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας Μέτρο 2.4 – Περιφερειακά Γεωγραφικά Συστήματα και Καινοτόμες Ενέργειες, ΚΤΕ Κρήτης, Προϋπολογισμός: €166.362. url
Prj[6] 10/6/2008 – 31/3/2009: «Ανάπτυξη συστήματος τηλε-Αγοράς και Ηλεκτρονικού Εμπορίου» (e-mall) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ (2000-2006) μέτρο 1.2 «Ενισχύσεις σε Επενδύσεις – Στήριξη στην Επιχειρηματικότητα», ΚΤΕ Κρήτης, Προϋπολογισμός: €100.000. url
Prj[5] 1/6/2006 – 30/9/2008: «Δίκτυο Οργάνωσης Πληροφόρησης και Προώθησης Αγροτικού Τουρισμού νομού Λασιθίου», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ (2000-2006) μέτρο 1.2 «Ενισχύσεις σε Επενδύσεις – Στήριξη στην Επιχειρηματικότητα» Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης, ΚΤΕ Κρήτης, Προϋπολογισμός: €80.000. url
Prj[4] 1/7/2006 – 14/11/2006: «Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικού που αφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νομού Λασιθίου στον πολιτισμό, τον τουρισμό, στο περιβάλλον και την οικονομία», Κοινωνία της Πληροφορίας, ΚΤΕ Κρήτης, 2006, Προϋπολογισμός: €70.000.
Prj[3] 12/7/2006 – 4/10/2006, 4/1/2008 – 31/3/2008: «Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (ΠΑ.Σ.Ι.Φ.Α.Η.)». Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006 «Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας» του Μέτρου 1.2 του Ε.Π. Κρήτη: «Εξοικείωση των επιχειρήσεων με τις νέες τεχνολογίες, Προώθηση της Καινοτομίας», Προϋπολογισμός: €600.000 ΚΤΕ Κρήτης. url
Prj[2] 23/6/2005 – 31/12/2005: «Προστασία κατά την μετάδοση δια-δραστικών υπηρεσιών Διαδικτύου μέσα από ενοποιημένα συστήματα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες (ΚΕΡΒΕΡΟΣ)», Αρχιμήδης ΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (ΕΕΟΤ), Προϋπολογισμός: €60.000. ΤΕΙ Κρήτης
Prj[1] 1/8/2006 – 31/12/2006: «Επιδράσεις της Τουριστικής Ανάπτυξης στην Οικονομία – Υπόδειγμα Οικονομικών και Κοινωνικών Μεταβολών», Αρχιμήδης Ι, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ (ΕΕΟΤ), Προϋπολογισμός: €80.000. ΤΕΙ Κρήτης
Ανάληψη έργου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάλυσης και σχεδιασμού κατάλληλων αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης από δεδομένα στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού Διαχείρισης Ψηφιακής Συλλογής και Ανάπτυξη Συστήματος Διεπαφής», Γ’ Κ.Π.Σ., Μεγάλη Δικτυακή Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικού Πολιτισμού – Μέρος Α’ του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Ι.Μ.Ε. ΝΕΣΣΟΣ Πληροφορική Α.Ε.
Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις Ετεροαναφορές: scholar , arnetminer , microsoft
Διατριβές
 • “Visual Data Mining Models for Enhancing the Knowledge Extraction from Data Mining Outcomes”, PhD Thesis, UMIST, 2003.
 • “Solving Data Mining Classification Problems with Neural Networks”, M.Sc. Thesis, UMIST, 1999
Άρθρα σε Περιοδικά

 

Κεφάλαια σε Βιβλία

 

Editor

 

 

 

J[24] V. Hadjioannou, C. X. Mavromoustakis, G. Mastorakis, J. M. Batalla, I. Kopanakis, E. Perakakis, S. Panagiotakis, “Security in Smart Grids and Smart Spaces for Smooth IoT Deployment in 5G” in the book “Internet of Things (IoT) in 5G Mobile Technologies”, Springer International Publishing, May, 2016, pp. 371-397. url
J[23] I. Kopanakis, E. Perakakis, G. Mastorakis, «Tourism Relationship Marketing by Exploiting Emerging Technological Advances», Informatika, Scientific review of the Dennis Gabor College, vol. 43, no.1, 2015, pp. 09-15. url
J[22] G. Mastorakis, N. Trihas, E. Perakakis, I. Kopanakis, C. X. Mavromoustakis, “Mobile Customer Relationship Management: innovative Perspectives and Future trends in Tourism”, in the Book on “Innovative management perspectives on confronting contemporary challenges”, Publisher: Cambridge Scholars Publishing, Eds.: D. Vrontis, E. Tsoukatos, A. Maizza, April, 2015. url url2
J[21] C. X. Mavromoustakis, G. Mastorakis, A. Bourdena, E. Pallis, D. Stratakis, E. Perakakis, I. Kopanakis, S. Papadakis, Z. D. Zaharis, C. Skeberis, T. D. Xenos, “A Social-oriented Mobile Cloud Scheme for Optimal Energy Conservation”, in the Book on “Resource Management of Mobile Cloud Computing Networks and Environments”, IGI-GLOBAL, March, 2015. url url2
J[20] G. Mastorakis, N. Trihas, C. X. Mavromoustakis, E. Perakakis and I. Kopanakis, “A Cloud Computing Model for Efficient Marketing Planning in Tourism”, in the book “Information and Communication Technologies in Tourism 2014”, Springer, Berlin-Heidelberg, 2014. url url2
J[19] G. Mastorakis, N. Trihas, E. Perakakis and I. Kopanakis, “E-CRM in tourism exploiting emerging information and communication technologies”, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Special Issue on: Improving Marketing Effectiveness: Advances in Tourism, Travel, Hospitality and Leisure Marketing. url
J[18] N. Trihas, G. Mastorakis, E. Perakakis and I. Kopanakis: “Efficient e-Marketing in Tourism through a Novel Customer Relationship Management Model”, in the GSTF International Journal on Business Review (GBR) Vol 3 No 1. DOI: 10.5176/2010-4804_3.1.297 url
J[17] N. Trihas, E. Perakakis, M. Venitourakis, G. Mastorakis and I. Kopanakis, “Social Media as a Marketing Tool for Tourism Destinations: The Case of Greek Municipalities”, in the Journal of Marketing Vistas, Special Issue on: E-Marketing and Digital Marketing Developments, July-December 2013, Volume 3 No 2, ISSN 2249-9067. url
J[16] N. Trihas, E. Perakakis, M. Venitourakis, G. Mastorakis, I. Kopanakis, “Destination Marketing Using Multiple Social Media: The Case of ‘Visit Ierapetra”, Tourism Today: The Journal of the College of Tourism and Hotel Management, no. 13, Autumn, 2013, pp. 114-126. url
J[15] G.  Mastorakis, N. Trihas, E. Perakakis and I. Kopanakis, “Adopting Network Multimedia Systems in Interactive Digital Television: A Strategic Method towards Enhancing Tourism   Relationship Marketing”, Editors: L. Cantoni & Z. Xiang, ISBN: 978-3-642-36308-5, Springer, Berlin-Heidelberg, 2013, pp. 472-482. url
J[14] C. Panagiotakis, N. Pelekis, I. Kopanakis, E. Ramasso and Y. Theodoridis, “Segmentation and Sampling of Moving Object Trajectories based on Representativeness” at the IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 07 Feb. 2011, IEEE computer Society Digital Library. IEEE Computer Society,  ISSN: 1041-4347, url
J[13] N. Pelekis, G. Andrienko, N. Andrienko, I. Kopanakis, G. Marketos, Y. Theodoridis, “Visually exploring movement data via similarity-based analysis” at the Journal of Intelligent Information Systems, 2011, DOI: 10.1007/s10844-011-0159-2.  url
J[12] N. Pelekis, I. Kopanakis, E. Kotsifakos, E. Frentzos, Y. Theodoridis “Clustering Uncertain Trajectories”, in the Knowledge and Information Systems (KAIS) journal, Springer-Verlag,  1/7/2010, SN:0219-1377, DOI: 10.1007/s10115-010-0316-x, Volume 28, Issue 1 (2011), Page 117-147. url
J[11] H. Karanikas, G. Koundourakis, I. Kopanakis, T. Mavroudakis and N. Pelekis “Discovering market trends in the biotechnology industry”, in the International Journal of Business Intelligence and Data Mining, Vol. 6, No. 2, 2011. url
J[10] D. K. Iakovidis, N. Pelekis, H. Karanikas, E. Kotsifakos, I. Kopanakis, and Y. Theodoridis. “A Pattern Similarity Scheme for Medical Image Retrieval”. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine Journal, Volume 13, Issue 4, Pages: 442-450, July 2009, (Impact factor: 1,44). url
J[9] N. Pelekis, D. K. Iakovidis, E. Kotsifakos, I. Kopanakis: “Fuzzy Clustering of Intuitionistic Fuzzy Data”, in the International Journal of Business Intelligence and Data Mining special issue on “KDD for Decision Making and Optimization”, Volume 3, Issue 1, Pages 45-65, 2008. url1 url2
J[8] G. Andrienko, N. Andrienko, I. Kopanakis, A. Ligtenberg: “Visual Analytics Methods for Movement Data”, book chapter 13 pages:375-409 in “Mobility, Data Mining and Privacy – Geographic Knowledge Discovery”,   F.Giannoni and D. Pedreschi (eds), Springer, ISBN 978-3-540-75176-2 (2008), url
J[7] N. Pelekis, B. Theodoulidis, I. Kopanakis and Y. Theodoridis. «Fuzzy Miner: Extracting Fuzzy Rules from Numerical Patterns«. International Journal of Data Warehousing & Mining, Volume 1 Issue 1, Pages: 57-81, Jan-March 2005 url.

Also appears as chapter 4.30 in Data Warehousing and Mining: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, J. Wang (ed), IGI Global, 2008. url1 url2

J[6] N. Pelekis, B. Theodoulidis, I. Kopanakis and Y. Theodoridis, “Literature Review of Spatio-Temporal Database Models, The Knowledge Engineering Review journal, Volume 19, Issue 3, Pages: 235-274, Jun 2005. url
J[5] I. Kopanakis, S. Karagiannis, N. Pelekis and H. Karanikas: “3D Class-Preserving Projection Technique for the representation of N-Dimensional Classified Data and Association Rules”, 5th International Conference on Knowledge Management (I-KNOW ’05), Special Track on «Knowledge and Information Visualisation», Graz, Austria, June 29-July 1, 2005, published in the Journal of Universal Computer Science. url
J[4] S. Karagiannis and I. Kopanakis: “Applied Research in Knowledge Management for Tourism Services”, Studies and Reports, International Center for Research and Studies in Tourism (CIRET) Vol. 9, Nov. 2005. url
J[3] I. Kopanakis and B. Theodoulidis: «Visual Data Mining Modelling Techniques for The Visualization of Mining Outcomes«, Journal of Visual Languages and Computing, Special Issue on Visual Data Mining, Volume 14, Issue 6, Pages: 543-589, 2003. url1 url2
J[2] “Proceedings of the Pan-Hellenic Scientific Conference on New Technologies & Marketing”, V. Zacharopoulos, C. Frangakis and I. Kopanakis (eds), Ierapetra, Crete, Greece, 24-25 May, 2007, ISBN: 978-960-88785-3-2. url
J[1] “Proceedings of the Pan-Hellenic Scientific Conference on New Technologies & Marketing”, V. Zacharopoulos, C. Frangakis and I. Kopanakis (eds), Ierapetra, Crete, Greece, 19-20 May 2005, ISBN 960-88785-0-0. url
Άρθρα σε Συνέδρια (μετά από κρίση)

 

 

 

P[33] I. Kopanakis, K. Vassakis, and G. Mastorakis. “SMEs in data-driven era- The role of Big Data to firm performance”, Accepted to be presented to the 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business (EMAB 2016), Warsaw-Poland, 14-16 September 2016.url
P[32] I. Kopanakis, K. Vassakis, and G. Mastorakis. “Big Data in Data-driven innovation: the impact in enterprises’ performance”, 11th Annual International Conference Management of Innovative Business, Education & Support systems (MIBES 2016), Heraklion, Crete, 22-24 June, 2016. url
P[31] I. Kopanakis, K. Vassakis, and G. Mastorakis. “Big Data in Data-Driven Innovation: Applications, prospects and limitations in Marketing”, 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2016), Heraklion, Greece, 22-24 June, 2016, pp. 701-702. url
P[30] D. Kopanaki, V. Theodossopoulos, N. Pelekis, I. Kopanakis, and Y. Theodoridis. “Who Cares about Others’ Privacy: Personalized Anonymization of Moving Object Trajectories” EDBT: 19th International Conference on Extending Database Technology, (EDBT 2016) Bordeaux, France, March 15-18, 2016 ISSN: 2367-2005 pp.425-436 url
P[29] G. Mastorakis, N. Trihas, E. Perakakis and I. Kopanakis, “Efficient Customer Relationship Management and Novel e-Marketing Strategies in Tourism and Hospitality”, 2nd Annual International Conference on Tourism and Hospitallity Research 2013 (THoR 2013), Singapore, 22-23 July, 2013. url
P[28] G. Mastorakis, N. Trihas, E. Perakakis, I. Kopanakis and M. Antonaki, “A Technology Convergence Model Adopted in Tourism Relationship Marketing”, 7th International Conference on Management, Marketing and Finances, (MMF’13), Cambridge, USA, 30 January – 01 February, 2013, pp. 46-50. url
P[27] G. Mastorakis, N. Trihas, E. Perakakis and I.  Kopanakis, “Adopting Network Multimedia Systems in Interactive Digital Television: A Strategic Method towards Enhancing Tourism Relationship Marketing”, in the book “Information and Communication Technologies in Tourism 2013 (Proceedings of the International Conference in Innsbruck, Austria)”, Editors: L. Cantoni & Z. Xiang, ISBN: 978-3-642-36308-5, Springer, Berlin-Heidelberg, 23-25 January, 2013, pp. 472-482. url
P[26] G. Mastorakis, N. Trihas,  I. Karditsis, I. Kopanakis, “Tourism  relationship marketing   empowered  by  the  convergence  of  IP  multimedia  subsystem  and interactive digital television”, in Proc. International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI 2012), Thessaloniki, Greece, 13-15 June, 2012, pp. 365-370. url
P[25] N. Pelekis, E. Stefanakis, I. Kopanakis, C. Zotali, M. Vodas and Y. Theodoridis, “Chorochronos.org: A GeoPortal for Movement Data and Processes”, In the Proceedings of the Conference on Spatial Information Theory (COSIT’11), Belfast, Maine, USA, September 12-16th 2011. url
P[24] G. Mastorakis, I. Kopanakis, A. Bourdena, M. Antonaki and I. Karditsis: “IP Multimedia Subsystem and Interactive Broadcasting Convergence: A Novel approach adopted in Interactive Marketing”, 4th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business (EuroMed 2011), “Business Research Challenges in a Turbulent Era”, Elounda, Crete, Greece, 19th – 22nd October 2011, . url
P[23] N. Pelekis, I. Kopanakis, C. Panagiotakis and Y. Theodoridis “Unsupervised Trajectory Sampling”, In the Proceedings of the ECML PKDD 2010 European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD’10), September 20-24, Barcelona, Spain, 2010, Lecture Notes in Computer Science, 2010, Volume 6323/2010, 17-33, DOI: 10.1007/978-3-642-15939-8_2 url
P[22] N. Pelekis, I. Kopanakis, E. Kotsifakos, E. Frentzos and Y. Theodoridis «Clustering Trajectories of Moving Objects in an Uncertain World«, In the Proceedings of the 9th Hellenic Data Management Symposium (HDMS’10), Ayia Napa, Cyprus, 2010. url
P[21] N. Pelekis, I. Kopanakis, E. Kotsifakos, E. Frentzos and Y. Theodoridis: “Clustering Trajectories of Moving Objects in an Uncertain World”, in the Proc. IEEE International Conference on Data Mining (ICDM09), Miami, FL,USA, 6-9 December 2009. Best application paper award. url
P[20] C. Panagiotakis, N. Pelekis, and I. Kopanakis: «Trajectory Voting and Classification based on Spatiotemporal Similarity in Moving Object Databases«, in the Proc. The 8th International Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA 2009) Lyon France, 31 August – 2 September 2009. url1 url2
P[19] H. Karanikas, G. Koundourakis, I. Kopanakis and T. Mavroudakis: “A Temporal Text Mining Application in Competitive Intelligence”, in the Proc. “Data Mining and Knowledge Discovery” Stream in 23nd European Conference on Operational Research (EURO 2009), Bonn, Germany, July 5-8, 2009. url1 url2
P[18] D.K. Iakovidis, N. Pelekis, E. Kotsifakos and I. Kopanakis: “Intuitionistic Fuzzy Clustering with Applications in Computer Vision” in Lecture Notes in Computer Science, Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems, eds. J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, (Berlin, Heidelberg: Springer), Pages: 764-774, LNCS, 2008. (ISI impact factor 0.515). url
P[17] Nikolaos V. Pappas and I. Kopanakis, “The Role of Information Technology in Tourist Offices – Centre versus Periphery, Lessons from Greece”, in the Proc. The 4th Tourism Industry and Education Symposium, 5-7 March 2009, Jyväskylä, Finland. url
P[16] I. Kopanakis, “Visual Data Mining Techniques for Geo-Spatial Data”, 20th National Conference of the Greek Association of Operational Research, Anargireio & Korgialenio School, Pages: 1025-1037, Spetses 19-20/6/2008 url
P[15] H. Karanikas, E. E. Kotsifakos, N. Pelekis, D. K. Iakovidis, I. Kopanakis, T. Mavroudakis and Y. Theodoridis, “Intelligent Search Assistant: The MetaOn Approach”, International Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU 08), 16-18 July 2008 Ierapetra, Crete, Greece url
P[14] N. Pelekis, D. K. Iakovidis, E. Kotsifakos, H. Karanikas, and I. Kopanakis: “Intuitionistic Fuzzy Clustering to Information Retrieval from Cultural Databases”, in the Proc. “Data Mining and Knowledge Discovery” Stream in 22nd European Conference on Operational Research (EURO XXII – 2007), Prague, Czech Republic, July 8-11, 2007. url
P[13] N. Pelekis, I. Kopanakis, G. Marketos, I. Ntoutsi, G. Andrienko, Y. Theodoridis: “Similarity Search in Trajectory Databases”. in the Proc. IEEE Computer Society, 14th International Symposium on Temporal Representation and Reasoning (TIME 2007), Pages:129-140, Alicante, Spain, 28-30 June 2007. url
P[12] N. Pelekis, I. Kopanakis, I. Ntoutsi, G. Marketos and Y. Theodoridis: “Mining Trajectory Databases via a Suite of Distance Operators”, in the Proc. IEEE ICDE workshop on Spatio-Temporal Data Mining (STDM07), Pages:575-584, Istanbul, Turkey, 2007. url
P[11] D. Iakovidis, E. Kotsifakos, N. Pelekis, H. Karanikas, I. Kopanakis, and Y. Theodoridis: “Pattern-Based Retrieval of Cultural Heritage Images”, in Proc. of the 11th Panhellenic Conference in Informatics (PCI’07), Patras, Greece, 2007, pp.443-452, ISBN: 9789608978409. url
P[10] D. Iakovidis, N. Pelekis, H. Karanikas, E. Kotsifakos, I. Kopanakis, and Y. Theodoridis: “A Pattern Similarity Scheme for Medical Image Retrieval” in Proc. Information Technology in Biomedicine, IEEE Transactions on Volume 13,  Issue 4,  July 2009 Page(s):442-450 (ITAB06), Ioannina, Greece, 26-28 October 2006. url1 url2 url3
P[9] H. Karanikas, N. Pelekis, D. Iakovidis, I. Kopanakis, T. Mavroudakis and Y. Theodoridis. “MetaOn – Ontology Driven Metadata Construction and Management for Intelligent Search in Text and Image Collections”, In the Proceedings of the 17th International Conference on Database and Expert Systems Applications International DEXA Workshop on Flexible Database and Information System Technology (FlexDBIST-06), IEEE CSP, Crakow, Poland, September 4-8 ISBN:0-7695-2641-1 url1 url2 url3
P[8] H. Karanikas, N. Pelekis, D. Iakovidis, I. Kopanakis, T. Mavroudakis and Y. Theodoridis: “Multimedia Annotation System for Intelligent Search” in Proc. International Conference on Telecommunications & Multimedia (TEMU 06), ISBN 960-88785-2-7, Heraklion-Crete, Greece, July 2006. url
P[7] I. Kopanakis, N. Pelekis, H. Karanikas and T. Mavroudkis: “Visual Techniques for the Interpretation of Data Mining Outcomes”, Proc. 10th Panhellenic Conf. on Informatics (PCI’2005), Springer LNCS 3746, pp. 25-35, Volos, Greece, November 11-13, 2005. url1 url2
P[6] I. Kopanakis, S. Karagiannis, N. Pelekis and H. Karanikas: “Bar Chart Form Visual Data Mining model for the representation of Association Rules”, Proc. of Annual Conf. on Telecommunications & Multimedia (TEMU’05) Heraklion – Crete, Greece, June 2005. url
P[5] S. Karagiannis and I. Kopanakis: “Knowledge Management for Tourism Research Processes of Tourism Labor” Proc. Int. Conf. on Engineering Education (WSEAS 2005) ISBN:960-8457-28-9, Pages:163-168, Athens, Greece, July 8-10, 2005. url
P[4] S. Karagiannis and I. Kopanakis: «Ethic Aspects of Marketing«, Proc. Conf. on New Technologies and Marketing (NTM’05) Ierapetra – Crete, Greece, May 2005, ISBN: 960-88785-0-0, Pages: 83-89. url
P[3] H. Karanikas, N. Pelekis, I. Kopanakis and T. Mavroudakis: “Discovering Market Trends via Text Mining”, Proc. Conf. on New Technologies and Marketing (NTM’05) Ierapetra – Crete, Greece, May 2005 ISBN: 960-88785-0-0, Pages: 133-140. url
P[2] N. Pelekis, B. Theodoulidis and I. Kopanakis, “Fuzzy Miner: A Fuzzy System for Solving Pattern Classification Problems”, Proc. 1st Int’l EDBT Workshop on Pattern Representation and Management (PaRMa’04) Heraklion – Crete, Greece, March 2004. url
P[1] I. Kopanakis and B. Theodoulidis: “Visual Data Mining and Modelling Techniques”, ACM SIGKDD Int. Conf. on Knowledge Discovery & Data Mining (KDD 2001), Proc. Workshop on Visual Data Mining, San Francisco, USA, 2001, Pages: 114-128. url
Διδασκαλία
ΤΕΙ Κρήτης

9/2004-9/2005

9/2005-6/2006

 

 

6/2006-σήμερα

Επιστημονικός συνεργάτης πλήρους απασχόλησης και προσόντων

στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος

και στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή για το επόμενο

στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών

και στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Διδασκαλία των μαθημάτων:

 • Βάσεις Δεδομένων
 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
 • Προγραμματισμός C
 • Διεπαφή Χρήστη Υπολογιστή
 • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ασφάλεια
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο
 • Βασικές Εφαρμογές Πληροφορικής
Επίβλεψη
Su[3] Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (url) Κωνσταντίνου Βασσάκη με θέμα Διδακτορικής Διατριβής «Data – Driven Innovation in SMEs».
Su[2] Εποπτεία πτυχιακών εργασιών στο Τμήμα Πληροφορικής και Πολυμέσων και στο Εμπορίας & Διαφήμισης. url url2
Su[1] Εποπτεία Πρακτικών Ασκήσεων και Erasmus.
Εμπειρία
ΝΕΣΣΟΣ Πληροφορική Α.Ε. 2007 Ανάληψη έργου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάλυσης και σχεδιασμού κατάλληλων αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης από δεδομένα στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού Διαχείρισης Ψηφιακής Συλλογής και Ανάπτυξη Συστήματος Διεπαφής», Γ’ Κ.Π.Σ., Μεγάλη Δικτυακή Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικού Πολιτισμού – Μέρος Α’ του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Ι.Μ.Ε. ΝΕΣΣΟΣ Πληροφορική Α.Ε.
Ο.Π.Α.

2/2002-5/2003

Συνεργασία με το Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών (url) του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (url) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (url) ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής πραγματοποιήθηκε έρευνα και ανάπτυξη διαδικτυακής λογιστικής εφαρμογής για το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα, με εγκατάσταση σε μια σειρά από εταιρίες και ιδρύματα όπως το Εθνικό Λογιστήριο του Κράτους.
NeuroSoft A.Ε. 10/1999-7/2001 Συνεργασία με την NeuroSoft A.E. (url) ως αναλυτής και μηχανικός λογισμικού ειδικευμένος σε θέματα διαχείρισης γνώσης. Συμμετοχή σε:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη Τεχνικών Διαχείρισης και Απεικόνισης Γνώσης  για το εργαλείο εξαγωγής γνώσης Envisioner. url1  url2

Υπεύθυνος έργου εκ μέρους της NeuroSoft στα ευρωπαϊκά ιατρικά ερευνητικά έργα σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό για τη δημιουργία μοντέλων διαχείρισης και απεικόνισης ιατρικών δεδομένων και γνώσης:

 1. VAKHUM (IST-1999-10954) Virtual Animation of the Kinematics of the Human for Industrial, Educational and Research Purposes. Τα δεδομένα από αξονικούς τομογράφους μοντελοποιούνταν και απεικονίζονταν σε εφαρμογή του παγκόσμιου ιστού. url
 2. SACROHN (N. QLK2-CT-2000-00928) Improvement of prevention diagnosis and treatment of Sarcoidosis and Crohn’s disease. Εφαρμόζονταν μέθοδοι εξαγωγής γνώσης μετά από την συλλογή των κατανεμημένων πειραματικών δεδομένων από τα διάφορα ερευνητικά κέντρα. url
CRIM

10/199812/2003

Mέλος της ερευνητικής ομάδας CRIM (Centre for Research in Information Management) (url) του Dept. of Computation (url) του UMIST (url) με ερευνητικό αντικείμενο θέματα παραγωγής και διαχείρισης πληροφορίας και γνώσης στους οργανισμούς.
Ι.Τ.Ε.

9/1995-6/1998

Προπτυχιακός συνεργάτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ – FORTH) (url) ως μέλος της ομάδας Μηχανικής Όρασης και Ρομποτικής (url) του Ινστιτούτου Πληροφορικής (url). Συμμετοχή σε έρευνα και ανάπτυξη μεθόδων στην περιοχή της μηχανικής όρασης και των αυτόνομα κινούμενων ρομποτικών μηχανών με νοήμονα συμπεριφορά.
Συμμετοχές
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής
OC[7] Μέλος της οργανωτικής του “e-Marketing Conference for Business” (e-mc 2013), Heraklion, Crete, Greece, 8-9 November 2013. url url
OC[6] Publicity co-Chair for the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML/PKDD 2011) September 5-9, Athens, Greece, 2011. (url)
OC[5] Guest Editor to the Special Issue “Information Systems and Marketing” of the International Journal of Internet Marketing and Advertising (IJIMA). Special issue will appear in v6 n4 2011 (url)
OC[4] Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του “Information Systems and Marketing” Track στο 4th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS2009), Athens, Greece, 25-27 September 2009. url
OC[3] Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του πανελλήνιου συνεδρίου «Νέες Τεχνολογίες και Marketing» (NTM07) 24-25 Μαΐου 2007 Ιεράπετρα, Κρήτη, Ελλάδα. url
OC[2] Μέλος της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής του επιστημονικού συνεδρίου «Τηλεπικοινωνιών & Πολυµέσων» (TEMU05), 23-24 Ιουνίου 2005 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα. url
OC[1] Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου «Νέες Τεχνολογίες και Marketing» (NTM05), 19-22 Μαΐου 2005 Ιεράπετρα, Κρήτη, Ελλάδα. url
Μέλος επιστημονικής επιτροπής
PC[18] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου «11th Annual Management of Innovative Business, Education & Support systems» (MIBES 16) International Conference, 22-24 June 2016, Heraklion, Crete, Greece. url
PC[17] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου «9th European Conference on Data Mining» (ECDM 15) 22–24 July 2015 Las Palmas de Gran Canaria, Spain. url
PC[16] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου “European Conference on Data Mining” (ECDM) του International Association for Development of the Information Society (IADIS), Lisbon, Portugal, 15 – 17 July, 2014. url
PC[15] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου 2nd International Conference on “Contemporary Marketing Issues” (ICCMI), Athens, Greece, June 18-20, 2014. url
PC[14] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου “European Conference on Data Mining” (ECDM) του International Association for Development of the Information Society (IADIS), Prague, Czech Republic, 22-24 July, 2013. url
PC[13] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 2nd ACM Workshop on “High Performance Mobile Opportunistic Systems” (HP-MOSys) Barcelona, Spain, November 3-8, 2013. url
PC[12] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου “European Conference on Data Mining” (ECDM) του International Association for Development of the Information Society (IADIS), Lisbon, Portugal, 21-23 July, 2012. url
PC[11] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου «International Conference on Telecommunications and Multimedia», (TEMU12) 30-1 July 2012, Heraklion, Crete, Greece. url
PC[10] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου “European Conference on Data Mining” (ECDM) του International Association for Development of the Information Society (IADIS), Rome, Italy, 24- 26 July 2011. url
PC[9] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου «International Conference on Telecommunications and Multimedia», (TEMU10) 14-16 Ιουλίου 2010 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα. url
PC[8] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου “European Conference on Data Mining” (ECDM) του International Association for Development of the Information Society (IADIS2010), Freiburg, Germany, 28 – 30 July 2010. url
PC[7] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του “9th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society” (HELORS10), 27 – 29 May 2010, Agios Nikolaos,  Crete, Greece. url
PC[6] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του “Data Mining and Knowledge Discovery” Stream στο 23nd European Conference on Operational Research (EURO 2009), Bonn, Germany, July 5-8, 2009, url1 url2
PC[5] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου “European Conference on Data Mining” (ECDM) του International Association for Development of the Information Society (IADIS), Algarve, Portugal, 17-23 June, 2009. url
PC[4] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Πανελλήνιου Συνεδρίου «Management και Marketing στις τουριστικές επιχειρήσεις: Σύγχρονες και καινοτόμες προσεγγίσεις», Ηράκλειο, 29-30 Μαΐου 2008.
PC[3] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου “European Conference on Data Mining” του International Association for Development of the Information Society (IADIS), Netherlands, 22-27 July, 2008. url
PC[2] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου «International Conference on Telecommunications and Multimedia», (TEMU08) 16-18 Ιουλίου 2008 Ιεράπετρα, Κρήτη, Ελλάδα. url
PC[1] Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου «International Conference on Telecommunications and Multimedia» (TEMU06) 5-7 Ιουλίου 2006 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα. url
Κριτής σε Συνέδρια & Περιοδικά

 

R[15] Κριτής του “Eurostars Project Applications” 2012-σήμερα. Eurostars is the first European funding and support programme to be specifically dedicated to support the niche market of research-performing SMEs in their innovative R&D projects. It is co-funded from the national budgets of 34 Eurostars countries and by the European Union through Horizon 2020. url
R[14] Κριτής του συνεδρίου the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML/PKDD 2011) September 5-9, Athens, Greece, 2011. url
R[13] Εξωτερικός αξιολογητής (Peer review group member) του Ευρωπαϊκού έργου Monitoring and Operation Services For Motorways Of The Sea (Mos4Mos), Co-financed by the European Union and Trans-European Transport Network (TEN-T). url
R[12] Αξιολογητής προτάσεων για τη Δράση «Νέα Προϊόντα και Υπηρεσίες» του τομέα προγραμμάτων Κυπριακής Επιχορήγησης του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας. url
R[11] Κριτής του συνεδρίου 7th International Conference «New Horizons in Industry, Business and Education» (NHIBE 2011) 25-26 August  2011 Chios Island, Greece. url
R[10] Κριτής του περιοδικούKnowledge-Based Systems”, ELSEVIER (Print ISSN: 0950-7051), Impact factor: 1,406. url
R[9] Κριτής του περιοδικούInternational Journal of Information Technology & Decision Making”, World Scientific Publishing (Print ISSN: 0219-6220). url
R[8] Κριτής του περιοδικούKnowledge based systems” εκδόσεις Elsevier (ISSN: 0950-7051), Impact factor: 1,308. url
R[7] Αξιολογητής βιβλίων για το “Computer Science Editorial” of Springer.
R[6] Κριτής του περιοδικούInformation Sciences εκδόσεις Elsevier (ISSN: 0020-0255) Impact factor: 3,095. url
R[5] Κριτής του συνεδρίουThe 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management” (CIKM2009) Hong Kong, China, November 2-6, 2009. url
R[4] Κριτής του περιοδικούThe IEEE Transactions on Neural Networks” (ISSN: 1045-9227), εκδόσεις  IEEE Computational Intelligence Society, Impact factor: 1,941. url
R[3] Κριτής του συνεδρίουThe 19th ACM International Conference on Information and Knowledge Management”, (CIKM10) 26-30 October, 2010, Toronto, Canada. (url)
R[2] Κριτής του συνεδρίουThe 18th ACM International Conference on Information and Knowledge Management”, (CIKM09) 2-6 November, 2009, Hong Kong, China (url).
R[1] Κριτής του συνεδρίουThe 18th European Conference on Information Systems”, (ECIS10), 2010 url
Ερευνητικές Συμμετοχές
RD[5] Ιδρυτικό μέλος του “e-Marketing Conference for Business” (e-mc 2013), Heraklion, Crete, Greece, 8-9 November 2013. Αποτελεί το πρώτο συνέδριο Digital Marketing που λαμβάνει χώρα στην περιφέρεια της Κρήτης. Πραγματοποιήθηκε υπό την συνδιοργάνωση του ΤΕΙ Κρήτης και της dotlogic και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, με σκοπό την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου σχετικά με την σπουδαιότητα του Digital Marketing και κατά πόσο οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τα εργαλεία του, χρησιμοποιώντας τα ως μοχλό ανάπτυξης, εξωστρέφειας και ανταγωνισμού. url url
RD[4] Ιδρυτικό μέλος του Chorochronos Archive  (www.chorochronos.org) Το Chorochronos είναι μια συλλογή βάσεων δεδομένων κίνησης και σχετικών αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται από την κοινότητα διαχείρισης γνώσης και εξόρυξης δεδομένων για την ανάλυση και αξιολόγηση ερωτημάτων και αλγορίθμων εξόρυξης σε δεδομένα κίνησης. url
 RD[3] N. Pelekis, I. Kopanakis, C. Panagiotakis, and Y. Theodoridis “Unsupervised Trajectory Sampling”, Newsletter organized by the FP7/ICT project MODAP “Mobility, Data Mining, and Privacy”, Vol. 2 Issue 2 – December, 2010. url1, url2
RD[2] Participating as a senior researchers at the “1st Summer School on Mobility, Data Mining, and Privacy” (url), co-organized by the FP7/ICT project MODAP “Mobility, Data Mining, and Privacy” (url) and the COST Action IC0903 MOVE “Knowledge Discovery from Moving Objects”. url
RD[1] Ιδρυτικό μέλος της πύλης A-ZMarketing.gr με στόχο τη διάχυση πληροφορίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των επαγγελματιών και ακαδημαϊκών στον ευρύτερο χώρο του marketing. url
Διακρίσεις
[2016] The International Conference on Extending Database Technology, EDBT http://www.edbt.org is one of the most prestigious international conferences in the scientific area of data management. Our latest publication at EDBT 2016:
D. Kopanaki, V. Theodossopoulos, N. Pelekis, I. Kopanakis, and Y. Theodoridis. “Who Cares about Others’ Privacy: Personalized Anonymization of Moving Object Trajectories” EDBT: 19th International Conference on Extending Database Technology, (EDBT 2016) Bordeaux, France, March 15-18, 2016 ISSN: 2367-2005 pp.425-436.
[2009] Απονομή Βραβείου «Best Application Paper» στο IEEE International Conference on Data Mining  (ICDM09), Miami, FL,USA, 6-9 December 2009 (url) για το άρθρο “Clustering Trajectories of Moving Objects in an Uncertain World”
[2004] Δημοσιεύσεις: Το άρθρο “Visual data mining modeling techniques for the visualization of mining outcomes” στο Journal of Visual Languages and Computing ήταν το τέταρτο σε ζήτηση ηλεκτρονικής μορφής με πληρωμή από τον ιστοχώρο του εκδοτικού οίκου ELSEVIER του περιοδικού για το πρώτο εξάμηνο  του 2004.
[2004] Το άρθρο αυτό είναι επίσης και 12ο  στην κατάταξη των 25 πρώτων (TOP25) άρθρων του ScienceDirect για το σύνολο των εκδοθέντων άρθρων του ίδιου περιοδικού για το τρίτο τρίμηνο του 2004. url
[2003] Διδακτορική Διατριβή: Ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής σε διάρκεια 3.5 χρόνων.
[1999] Μεταπτυχιακά: Απονομή μεταπτυχιακού τίτλου με βαθμό 69/100 (κατάταξη top 5%).
[1998] Προπτυχιακά: Εισαγωγή στην πρώτη σχολή προτίμησής μου και κατάταξη στην ένατη θέση. Δικαιούχος υποτροφίας σε κάθε ακαδημαϊκό έτος και βαθμολογική κατάταξης στους πέντε πρώτους φοιτητές. Ολοκλήρωση των σπουδών μου ουσιαστικά σε 3,5 χρόνια με μέσο όρο 8,19 / 10,0.
Διοικητικό Έργο
Αναπληρωτής Πρόεδρος, Ακαδημαϊκών Θεμάτων, ΤΕΙ Κρήτης (1/5/2013 – σήμερα).
Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κρήτης. (1/9/2010 – 31/8/2016). Στο πλαίσιο αυτό:

 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας διοικητικών και ερευνητικών θεμάτων
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας εισηγήσεων προς την επιτροπή ερευνών
 • Επικαιροποίηση διαδικτυακού ιστοχώρου ΕΛΚΕ
 • Ανάπτυξη υπηρεσίας online χρέωσης πιστωτικής κάρτας για συνέδρια του ΤΕΙ Κρήτης
 • Οργανωτική βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΛΚΕ
Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΤΕΙ Κρήτης
Ιδρυτικό μέλος του “e-Marketing Conference for Business” (e-mc 2013), Heraklion, Crete, Greece, 8-9 November 2013. Αποτελεί το πρώτο συνέδριο Digital Marketing που λαμβάνει χώρα στην περιφέρεια της Κρήτης. Πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Κρήτης.
Εκπρόσωπος του ΤΕΙ Κρήτης στο υπό σύσταση Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης (Business Innovation Center, έδρα Ιεράπετρα)
Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης. (1/9/2006 – 31/8/2013).
Συντονιστής & υπεύθυνος διαχείρισης του έργου «Πιστοποίηση γνώσεων χρήσης γεωργικών φαρμάκων» στο Ηράκλειο, Χανιά, Ιεράπετρα με περισσότερες από 2.000 συμμετοχές.
Αναλυτικότερα:
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου «Νέες Τεχνολογίες και Marketing»

 • 24-25 Μαΐου 2007 Ιεράπετρα, url
 • 19-22 Μαΐου 2005 Ιεράπετρα, url
Σύσταση και Ανάπτυξη Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας url
Δημιουργία της πύλης A-ZMarketing.gr με στόχο τη διάχυση πληροφορίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των επαγγελματιών και ακαδημαϊκών στον ευρύτερο χώρο του marketing (url).
Καμπάνια προώθησης τμήματος κάθε ακαδημαϊκή χρονιά. Για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και 2010-2011: url
Συμβολή στη λειτουργία και διατήρηση μέχρι και σήμερα του γραφείου διασύνδεσης στο παράρτημα Ιεράπετρας του ΤΕΙ Κρήτης.
Οργάνωση και ολοκλήρωση εκλεκτορικών ως προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (7 εκλεκτορικά εκλογής, 4 Μονιμοποίησης, 1 Εξέλιξης).
Επιστημονικός υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.), Πράξη: «Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης».
Μέλος της ομάδας σύνταξης και ανάπτυξης του έργου «Συμπληρωματικός Εξοπλισμός  Ερευνητικών Εργαστηρίων του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Παράρτημα Ιεράπετρας)» (Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006, πράξη 1.1 «Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Υποδομές», Προϋπολογισμός: 92.640 €.
Διενέργεια ημερίδων και διαλέξεων από προσκεκλημένους ομιλητές στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης.
Διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής για θέματα νέων τεχνολογιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και μάρκετινγκ. url
Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης Έκτακτων καθηγητών
Σύσταση κοινοπραξιών, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων με σκοπό την ανάληψη ερευνητικών και εφαρμοσμένων έργων.
Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων τόσο στο ΤΕΙ Κρήτης όσο και σε άλλα τριτοβάθμια ιδρύματα ανά την Ελλάδα.
Μέλος Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του ΤΕΙ Κρήτης.
Εποπτεία Πρακτικών Ασκήσεων και Erasmus.